Витік мізків – загроза для національної безпеки (I)

Витік мізків – загроза для національної безпеки (I)
Найважливіша умова розвитку цивілізації в XXI столітті – інформаційно-інноваційне середовище як основа прогресу у всіх сферах життя. Основа цього середовища – інтелектуальний ресурс (ІР), котрий є головною характеристикою сучасної цивілізації третьої (постіндустріальної) хвилі. Саме у ІР сконцентрована сила держави і запорука процвітання і добробуту громадян.

На збереження і розвиток ІР істотно впливають глобалізаційні процеси: відкритість кордонів, вільний ринок праці і капіталу, міграція фахівців. Глобальна боротьба за ресурси, першочергово за людські, збільшує імовірність певних загроз для економічної безпеки держави. Зокрема, в Україні уже активізувалися проблеми, пов’язані з деструктивними тенденціями інтелектуального розвитку та їх впливом на індикатори економічної безпеки. Цьому сприяло посилення міграційних потоків. За умов обмежених ресурсів саме інтелектуальний потенціал країни є невичерпним джерелом інновацій, стимулом для розвитку та формування конкурентних переваг.

Інтелектуальні ресурси (від лат. intellectus – розуміння, розум) – історично сформовані здібності, уміння та навички розумової діяльності, спрямовані на підтримку взаємодії процесів виникнення, становлення та зміни суб’єктів соціального буття. Інтелектуальним ресурсом є лише ті знання, що актуалізовані в суспільстві (в економіці, освітніх технологіях тощо). Носій ІР – людина, що володіє певними знаннями та технологіями мислення.

Життєвий цикл ІР складається з його накопичення, збереження, використання і відтворення. Для країн, що розвиваються, саме два останні процеси доволі проблематичні, в контексті глобалізаційних впливів. Загалом, життєвий цикл ІР держави обумовлюють: рівень економічного розвитку і добробуту населення, ефективність діючих політичних інститутів, стан розвитку демократичних прав і свобод тощо.

Накопичення і відтворення ІР є серйозним завданням для державної і політичної еліти “третього світу”, оскільки багато висококваліфікованих фахівців прагнуть професійно розвиватися в економічно розвинених країнах-лідерах. Безумовно, кожна людини має право обирати де професійно реалізовуватися, особливо якщо батьківщина не здатна забезпечити професійне зростання і гідну заробітну плату. Та внаслідок трудової міграції держава втрачає ІР. Еміграція учених і висококваліфікованих фахівців, т.зв. “витік мізків”, – серйозна загроза для інтелектуальної безпеки країни, котра визначається рівнем розвитку наукового потенціалу та інтелектуальних ресурсів, тобто станом підготовки працездатних носіїв наукового інтелекту, кількістю спеціалістів і учених, людей з вищою освітою.

За своїми наслідками криза в процесі формування і розвитку ІР потенційно більш небезпечна, аніж економічна. Водночас на її подолання може знадобитись декілька десятиліть чи навіть століть. В умовах глобалізації наростає важливість наукового потенціалу, наявності передових технологій для розвитку і підвищення конкурентоспроможності країни на світовій арені, тож проблема забезпечення інтелектуальної безпеки стає дедалі актуальнішою.

“Витік мізків” (brain drain), безсумнівно, є маштабною проблемою і має три рівні виміру: глобальний, національний і особистий.

  1. Глобальний рівень проблеми. Унаслідок значних трансформацій трудова міграція стала нормою для сучасного суспільства і об’єктивним процесом, який важко зупинити або попередити. Міграція на цьому рівні має позитивні наслідки, оскільки сприяє обміну знаннями і капіталами.
  2. Національний рівень проблеми. Держава захищає національні інтереси і розглядає проблему витоку мізків як виклик або навіть загрозу економічній і інтелектуальній безпеці. Проблема має яскраве негативне забарвлення.
  3. Особистий (індивідуальний) рівень проблеми. Кожна людина має право на гідне життя, достойну оплату праці і на свободу пересування. Заборони та обмеження цих догм є порушенням прав людини.

Недофінансування науки і освіти, занижена державою моральна і матеріальна оцінка праці учених і фахівців з вищою освітою, применшення їх соціальної значущості, непрестижність професій, пов’язаних з наукою, зниження якості дипломних робіт та дисертацій, небажання або неможливість праці за спеціальністю – усе це соціально-економічні причини “витоку мізків” закордон. Потенційні політичні мотиви “еміграції” ІР – міжнародна і регіональна політична нестабільність, внутрішньополітична криза, тощо.

Наслідки відтоку вчених і висококваліфікованих фахівців – падіння рівня розвитку економіки країни, технологічна та інноваційна відсталість від провідних держав світу. Адже інтелектуальний ресурс, будучи основною передумовою розвитку економіки, відіграє ключову роль і у формуванні та накопиченні фінансового капіталу. Втрати ІР сприяють виведенню національного капіталу і його інвестуванню у економіку інших країн.

Також у спеціалізованій літературі прийнято послуговуватись поняттям “розтрата мізків” (brain waste). Це явище здебільшого обумовлює обмеженість ринку праці. Воно властиве державам, де ринкові відносини тільки розвиваються, й характеризує ситуацію, коли національній економіці не вдається повністю залучити весь ІР суспільства у виробництво, унаслідок чого в частині масштабних довгострокових матеріальних і фінансових інвестицій держава просто “розпорошується”.

За експертною оцінкою авторитетних міжнародних організацій (Всесвітній банк, Міжнародний валютний фонд та ін.) від “витоку мізків” найбільше страждають країни зі слабкою економікою. Опубліковане у 2004 році фундаментальне дослідження “Brain Strain: Optimising Highly Skilled Migration From Developing Countries” виявило, що кожна десята людина з дипломом про вищу освіту, як правило, народилася в країні, що розвивається, а близько 30-50% учених і інженерів, вихідців з третього світу, живуть і працюють в державах-лідерах.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ