Здоров’я нації як ціннісний вимір безпекової політики держави

Здоров’я нації як ціннісний вимір безпекової політики держави

А.І.Канца, кандидат медичних наук, докторант кафедри публічного управління
та адміністрування Інституту підготовки кадрів
Державної служби зайнятості України

Здоров’я нації, детермінуючи якість життя громадян, є ресурсною складовою безпекової політики держави. З огляду на це, саме здоров’я громадян має бути предметом діяльності державно-управлінських структур, покликаних гарантувати відповідні безпекові умови сучасному суспільству.

У традиційному варіанті здоров’я нації спрямоване на утвердження параметрів якості життя громадян, і у такий спосіб визначає ресурсний потенціал безпекової політики держави. У загальнометодологічному контексті якість життя – це “одна із категорій, через яку відображається смисл буття цивілізацій, держав етносів, людства та людини, цільові функції соціальної та економічної політики”. [1]

Якість життя нації – це сукупність характеристик матеріальних та духовних вимірів буття людини, які визначають “рівень реалізації її родових сил”, інтелекту та життєтворчого смислу буття. Будучи достатньо складною та суперечливою системою, якість життя базується на внутрішньоінтегративній єдності духовних, матеріальних, інтелектуальних, соціокультурних, екологічних та демографічних компонентів, які визначають сферу буття людини, суспільства, нації та людства загалом.

Вона розкриває багатоманітність індивідуальних та суспільних контекстів життєдіяльності людини, її прагнення до всезагального гармонійного буття та розвитку. Аналізуючи здоров’я нації через параметр якості життя громадяни,  Гері Беккер запропонував розуміти під ним “інтегруючу систему виміру рівнів збереження та розвитку соціоприродної гармонії розвитку особистості, її потенціалу зайнятості та відтворення”.[2]

Відповідно до цього, якість життя характеризується якістю духовного, соціального та фізичного здоров’я населення, і навпаки здоров’я нації визначає якість життя громадян за відповідними параметрами (духовними, соціальними та фізичними). Тому якість життя громадян, яка визначається рівнем здоров’я, є інтегративним показником результативності безпекової політики держави, який поширюється на всі сфери її реалізації, включно з соціальною, екологічною, політичною, екологічною, військовою, інформаційною та технологічною. Саме цей показник визначає й рівень сталості держави та параметри впливу її ресурсного потенціалу на інші країни та їх моделі цивілізаційного розвитку у напрямку гарантій глобальної безпеки сучасного світу.

Американський дослідник Джейкоб Мінцер пропонує власний контекст переформатування наведеної вище тріади у варіант “якість життя – здоров’я нації та безпека держави”, обґрунтовуючи це тим, що саме у такій послідовності вони здатні виступати гарантом цивілізаційного буття сучасної держави. Утворюючи певну структурно-функціональну єдність, вони закладають передумови для утвердження новітнього принципу “соціально прогресивної еволюції людства”.

Водночас учений заперечує можливість утвердження єдиної цивілізаційної моделі якості життя для всіх націй та народів, оскільки, на його думку, вона “кореспондується із різноманітністю “годувальних ландшафтів” локальних цивілізацій та державних устроїв”, які визначать сферу реалізації безпекової політики держави.

Учений базує свою концепцію на припущенні, що саме “суворий клімат, пошукові форми господарювання, періодичні засухи та часті війни породжують особливий тип цивілізації зі своєю моделлю якості життя та моделлю якості людини, до головних ознак яких належать общинність (колективізм, соборність), кооперація (у праці, у житті, у виробництві на основі дружби та взаємодопомоги), примат духовного над матеріальним, служіння суспільству та державі, державного начала над індивідуально-особистісним, утвердження політики сильної держави, яка володіє належною оборонною достатністю”.[3]

Сучасна держава, яка екстраполює предмет своєї діяльності в політику забезпечення високої якості життя, покликана сприяти укріпленню соціально-економічного буття суспільства, що є стратегічною умовою результативності сфери її безпеки. Дотримуючись цієї концептуальної логіки, Юрій Корчагін вважає, що модель якості життя громадян визначається специфічними законами, які впливають на соціально-економічне буття суспільства.

Інфраструктурний закон вимагає збалансованості цін на енергоресурси та перевезення на залізничному та авіаційному транспорті. Це забезпечує єдність економічного простору держави та належний рівень відтворення життя. Закон централізованого управління розвитком економіки зберігає територіальну та соціальну цілісність держави, що передбачає утвердження особливого типу єдності держави та суспільства. За законом мобілізаційної економіки, ресурсною основою побудови системи національної безпеки є мобілізаційний потенціал економіки, який забезпечує якість відтворення життя в державі. Закон кооперації підтримує утвердження “кооперативної логіки” розвитку суспільства, з використанням “фактору масштабу”. Закон планування окреслює стратегічне проектування ресурсної сфери розвитку держави задля організації життєдіяльності населення в умовах артикуляції відповідних цивілізаційних викликів. Закон стратегічного резервування для локалізації криз розвитку передбачає створення стратегічного резерву держави за умови виникнення певних невизначених ситуацій, обумовлених несприятливими кліматичними, температурними та енергетичними умовами розвитку.[4]

Дотримання цих законів забезпечить утвердження ефективної технології відтворення якості життя, гарантії здоров’я нації, що у підсумку стане критерієм реалізації успішної безпекової політики держави, цільовим компонентом якої є людина у її первинному антропному та гностичному вимірі буття, побудованому на принципах всезагальної безпеки.

[1] Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences
[2] Becker, Gary S. Human Capital
[3] Mincer J. The Production of Human Capital and The Lifecycle of Earnings: Variations on a Theme
[4] Корчагин Ю. А. Эффективность и качество национальных человеческих капиталов стран мира

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ